We ARE CHEESE

การทำงานที่ CHEESE

Cheese Mobile เป็นบริษัทที่ดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว มีวัฒนธรรมการทำงานแบบอบอุ่น ในขณะเดียวกันก็รับฟังความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับเพื่อนำมาปรับใช้และสร้างสรรค์ผลงานให้ดียิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่า “พนักงานเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุด” เราจึงสรรหาคนที่มีความสามารถ ทัศนคติตรงกันเข้ามาร่วมงานกับเรา

Competitive Salary

เรามีนโยบายการจ่ายค่าผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ตามความสามารถของตนเอง เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างการเติบโตของตนเอง ด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ดังนั้นผลตอบแทนจึงขึ้นอยู่การความสามารถของตนเองด้วยเช่นกัน

Fringe Benefit & Welfare

เราใส่ใจดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ เพื่อให้การใช้ชีวิตส่วนตัวของพนักงานรวมถึงครอบครัว สุขสบายด้วยเช่นกัน เช่น การรักษาพยาบาล การทันตกรรม และ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

Fun Fit & Relax

บริษัทของเรามีโต๊ะปิงปอง โต๊ะพูล ตู้เกมส์ รวมทั้งมุมพักผ่อน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกสมาธิและผ่อนคลาย สร้างสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจให้กับพนักงานในบริษัท ร่วมทั้งเรามีการทจัด Outing ประจำปีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับพนักงานและผู้บริหาร และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานอีกด้วย