NEW GEN OPPORTUNITY AT CHEESE

Cheese Mobile ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการฝึกงานของ นิสิต-นักศึกษา คนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง แนวคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากการฝึกงานถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยนิสิต-นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาในบทเรียนมาประยุกต์ใช้ในการฝึกงาน มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อนร่วมงานได้ เพื่อเป็นบุคคลที่พร้อมออกไปทำงานได้ในระดับหนึ่ง และมีโอกาสได้ร่วมงานกับเราในอนาคต