บริษัท CheeseMobile

CHEESE MOBILE ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิก (Membership) ผ่านทางเครือข่ายของผู้ให้บริการหลักทั้ง 3 ราย ได้แก่ AIS, DTAC และ TRUEMOVE (Operator) ซึ่งปัจจุบัน CHEESE มีสมาชิกที่มีความประสงค์ที่จะรับข้อมูลจากทางบริษัท จำนวนกว่า 3 ล้านเลขหมาย โดยการผลิตและจัดหาเนื้อหาที่หลากหลายตามความนิยมของกลุ่มลูกค้าสมาชิกและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ อาทิ สาระบันเทิง พยากรณ์ดวงชะตา ดวงประจำวันเกิด เกมส์ ข่าว ข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล และสาระน่ารู้อื่นๆ เป็นต้น

เรามีบริการโฆษณาดิจิทัล (Digital Advertising) บริหารกลยุทธ์โฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล อาทิ Website, Social Media และ Mobile Applications โดยพัฒนา Platform เพื่อบริหารจัดการพื้นที่สื่อออนไลน์ให้ เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของลูกค้า ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในหลากหลายกลุ่ม อุตสาหกรรม ทั้งเป็นบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติ  CHEESE เป็นตัวกลาง (Media Buy Agency) ระหว่างลูกค้าที่ต้องการพื้นที่โฆษณาบนออนไลน์กับ ผู้ให้เช่าพื้นที่โดยปัจจุบันเลือกใช้ระบบการคิด ค่าบริการรูปแบบ Cost per Acquisition (CPA) Cost per Click (CPC) และ Cost per Installation (CPI) Tracking Solution เพื่อติดตามและแสดงผล เชื่อมต่อกับ  Platform เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการใช้จ่ายสื่อ โฆษณาของลูกค้าจะเป็นไปอย่างคุ้มค่า

CHEESE ยังเป็น Google Certited และ Facebook Blueprint ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางและสนับสนุนลูกค้าให้สามารถโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม

นอกจากนี้เรามีการจำหน่าย SMS ในลักษณะขายเหมา (Bulk SMS) ให้แก่หน่วยงานที่ต้องการทาการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับลูกค้า และการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในลักษณะโครงการแก่ลูกค้า เช่น การบริหารจัดการการชิงรางวัลให้แก่ร้านสะดวกซื้อ 7-11 เป็นต้น

วิสัยทัศน์

เราจะสร้างแพลตฟอร์ม ที่ดีที่สุด ที่จะนำพา ROI ที่ดีที่สุด

พันธกิจ

เราจะเป็นผู้นำทางด้าน เทคโนโลยีของบการตลาดและโฆษณา

ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับผู้บริโภคของลูกค้า ลูกค้าของเรา และคู่ค้าของเรา

คณะกรรมการ

กรรมการ, กรรมการบริหาร,
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กรรมการ, กรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้ช่วยประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการบริหาร,
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

กรรมการ, กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

ผู้อำนวยการอาวุโส
กลุ่มธุรกิจโมบายอินเทอร์เน็ต
และ กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท และผู้อำนวการ
ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน
และกรรมการบริหาร

โครงสร้าง
กลุ่มธุรกิจและการลงทุน

โครงสร้างการจัดการของ
Cheese